About

เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะศิลปกรรมศาสตร์จะครบรอบ ๒๐ ปี ของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งปัจจุบันผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ รุ่น จากทั้งหมด ๔ ภาควิชา อันได้แก่ ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ และภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีบัณฑิตจำนวนไม่น้อยที่มีผลงานศิลปะและการออกแบบนำสู่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะฯ และในปี ๒๕๕๒ ทางคณะฯ จะมีการประชาสัมพันธ์แนวความคิดของคณะฯ คือ ”ศิลปะและการออกแบบคือความรับผิดชอบ (Art as responsibility)” โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี

ดังนั้นทางศิษย์เก่าควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ และงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ และหาแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกับมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

วัตถุประสงค์
๑.ส่งเสริมเกียรติภูมิและความเจริญรุ่งเรืองของคณะศิลปกรรมศาสตร์
๒.จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
๓.เพื่อประชาสัมพันธ์แนวความคิดของคณะ ” ศิลปะและการออกแบบคือความรับผิดชอบ (Art as responsibility) ”
๔.เป็นการพบปะสังสรรค์และเผยแพร่วิทยาการและประกอบกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์
๕.เพื่อเป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จทางวิชาชีพศิลปะและการออกแบบ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
๖.เพื่อเก็บข้อมูล ประวัติการทำงานและผลงานของศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น แต่ละสาขาวิชา
๗.การจัดกิจกรรมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง

Advertisements

%d bloggers like this: