Archive for มิถุนายน, 2010

การกรอก มคอ.3 สำหรับอาจารย์พิเศษ ม.กรุงเทพ

มิถุนายน 18, 2010

การกรอกเอกสาร มคอ.3 โดยอาจารย์พิเศษประจำ Section
1. เข้าหน้าเวป TQF ของมหาวิทยาลัยที่ http://tqf.bu.ac.th

หลังจากนั้นให้ใส่ Login name และ Psswd โดย Login จะเป็นชื่ออาจารย์ที่เป็นภาษาอังกฤษและตัวย่อของนามสกุล เช่น Somchai_P

ในส่วนของ Password ให้ใส่เลขบัตรประชาชน 8 หลักท้าย

2. เมื่อ Login เข้ามาสู่หน้าหลักแล้ว ให้คลิกเลือกที่แท๊ป Class Summary เพื่อเข้าสู่การสร้าง มคอ.3 สำหรับวิชาและ Section ที่เราสอนต่อไป

3. ในหน้า Class Summary ให้คลิกปุ่ม New Class (บริเวณด้านขวา) เพื่อสร้างรายวิชาใหม่

4. ใส่รายละเอียดของวิชาที่สอนในช่องต่างๆ รวมถึงการเลือก Section ที่เราสอนและวิทยาเขตที่สอน และกด OK

5. เมื่อสร้างวิชาเสร็จแล้วจะกลับมาที่หน้าหลักอีกครั้งและจะเห็นชื่อวิชาที่เราสร้างขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม TQF3  เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดของวิชาที่เราสร้างขึ้นมา

6. ในรายละเอียดต่างๆ ของวิชาให้กรอกให้ครบทุกช่อง (7 หมวด) 7หน้า และกด Save ทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด ในการเปลี่ยนไปในแต่ละหมวดให้คลิกปุ่ม Next เพื่อข้ามไปสู่หมวดต่างๆ  จนครบแล้วจึงสามารถ “ยืนยันสิ้นสุดการกรอก” ได้สมบูรณ์ เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาฯ ทำการ lock วิชาของท่านต่อไป

Advertisements